Przejdź do dokumentu

ZASADY KWATEROWANIA – WAKACJE 2022

 1. Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2021/2022 studenci AGH, którzy zamierzają mieszkać w dyżurnym domu studenckim MS AGH w okresie od 8 lipca do 16 września 2022 r. (w tym na czas praktyk oraz sesji poprawkowej), powinni złożyć w systemie informatycznym https://akademik.agh.edu.pl/ wniosek wakacyjny. Wnioski wakacyjne należy złożyć w terminie do 26 czerwca br. Studenci AGH, którzy terminowo złożyli wnioski wakacyjne, otrzymają decyzję w sprawie przyznania miejsca drogą elektroniczną w dniu 27 czerwca br. na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

 2. Studenci innych Uczelni, którzy aktualnie są mieszkańcami MS, mogą otrzymać przydział miejsca w dyżurnym domu studenckim MS AGH w okresie od 8 lipca do 15 września 2022 r., natomiast studenci niebędący mieszkańcami, w okresie od 14 lipca do 15 września 2022 r. Zainteresowani powinni złożyć w systemie informatycznym https://akademik.agh.edu.pl/ wniosek wakacyjny, w terminie do 26 czerwca br. Studenci innych Uczelni, którzy terminowo złożyli wnioski wakacyjne, otrzymają decyzję w sprawie przyznania miejsca drogą elektroniczną w dniu 28 czerwca br. na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

 3. Studenci, zainteresowani samodzielnym zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym, składając wniosek mogą zaznaczyć prośbę o przydział dodatkowego miejsca. Opłata za dodatkowe miejsce określona jest w cenniku.

 4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie studentów w okresie wakacji odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie przez recepcję akademika poza wyznaczonymi godzinami.

 5. Wraz ze złożeniem wniosku wakacyjnego, dla obecnych mieszkańców MS AGH, zostanie automatycznie naliczona bezzwrotna opłata rezerwacyjna w kwocie 50 zł netto. Opłata będzie podlegać rozliczeniu płatności za pobyt w deklarowanym okresie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  W przypadku nie podjęcia zakwaterowania w deklarowanym okresie lub skrócenia pobytu, opłata rezerwacyjna pokrywa koszt rezerwacji miejsca.

 6. Warunkiem zakwaterowania dotychczasowych Mieszkańców MS AGH w domu dyżurnym jest uregulowanie przez nich należności związanych z pobytem w DS w roku akademickim 2021/2022.

 7. Domami dyżurnymi w okresie wakacji 2022 roku będą: DS1 OLIMP, DS3 AKROPOL, DS6 BRATEK, DS8 STOKROTKA. Administracja MS AGH zastrzega sobie możliwość zmiany dyżurnych DS po zebraniu informacji o liczbie studentów zainteresowanych zakwaterowaniem wakacyjnym. Szczegółowy harmonogram przekwaterowań do dyżurnych DS zostanie opublikowany na stronie internetowej https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/ po 28 czerwca br.

 8. Osoby, o których mowa w pkt. 1 oraz 2, posiadające przydział miejsca na rok akademicki 2022/2023, powinny przekwaterować się do swoich docelowych DS, w miarę możliwości, w terminie do 21 września br. Przekwaterowania powinny odbywać się zgodnie z dokonanymi rezerwacjami lub administracyjnie przydzielonym DS.

 9. W związku z koniecznością przeprowadzenia w okresie wakacji przeglądów technicznych, dezynsekcji, drobnych prac remontowych oraz przygotowania wszystkich bloków dyżurnych do akcji kwaterowania, Administracja MS AGH zastrzega sobie prawo do przekwaterowania mieszkańców do innych pokoi lub domów studenckich MS AGH.

 10. Należność za pobyt należy uregulować, z góry za dany miesiąc, przelewem na przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego MS AGH, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

 11. Wszystkich zakwaterowanych obowiązuje Ramowy Regulamin Mieszkańców MS AGH.

 12. W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.

 13. Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie kwaterowania wakacyjnego są traktowane priorytetowo. Potrzeby mogą dotyczyć między innymi zakwaterowania w konkretnym domu studenckim (na przykład innym niż wymieniony w pkt. 7) lub konkretnym pokoju. Weryfikacją potrzeb zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Działem Domów Studenckich MS. Szczegółowa informacja dla osób z niepełnosprawnościami dotycząca domów studenckich przedstawiona jest na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

Uwaga: Administracja Miasteczka Studenckiego AGH informuje, że w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, powyższe zasady mogą ulec zmianie. W przypadku jakichkolwiek zmian, zostaną one niezwłocznie opublikowane na stronie https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/