feed Aktualności

Drogie Studentki i Studenci AGH,

Z myślą o studentach, którzy w poprzednim roku akademickim (2014/2015) złożyli w dziekanatach komplet dokumentów za rok 2013 wymaganych do otrzymania miejsca w domu studenckim, informujemy o uproszczeniu procedury składania wniosków.

Uproszczenie dotyczy wyłącznie osób, które mają w systemie https://akademik.agh.edu.pl wprowadzony dochód za rok 2013, są obecnie studentami AGH oraz składały wniosek w poprzednim roku. Zmiana polega na tym, że takie osoby zainteresowane otrzymaniem miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2015/2016 składają jedynie elektroniczny wniosek w systemie CRM – bez konieczności drukowania i składania wniosku w dziekanatach.

Dopuszcza się obliczanie dochodu na podstawie danych za rok 2014 (na wniosek studenta). W takim przypadku zgodnie z dotychczasowymi zasadami wymagane jest złożenie w dziekanacie wydrukowanego wniosku i kompletu wymaganych dokumentów.

Informacja o roku za który obliczono ostatni dochód jest dostępna w systemie w zakładce wnioski.

Składanie elektronicznych wniosków jest już dostępne.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

Poznaj akademiki w największym kampusie studenckim w Polsce. Kraków i jego słynne Miasteczko Studenckie czekają na Ciebie!

Administracja MS AGH zaprasza do składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku w ramach wolnej sprzedaży.

 1. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem na Miasteczku Studenckim AGH powinny zarejestrować się i złożyć elektroniczny wniosek w systemie informatycznym, dostępnym pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

 2. Po otrzymaniu miejsca (przed zakwaterowaniem) należy zgłosić się do Sekretariatu MS AGH w celu przydziału konkretnego akademika.

Uwaga! Ilość wolnych miejsc ograniczona.

Administracja MS informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości ubiegania się o przydział miejsca w ramach wolnej sprzedaży.

Elektroniczne wnioski o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży można składać w systemie centralnego rozdziału miejsc od dnia 17.09.2014 r.

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się najpóźniej po blokadzie kwaterowania, która nastąpi w dniu 01.10.2014 r. o godzinie 12:00.

Decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim w ramach wolnej sprzedaży zostaną dostarczone zainteresowanym drogą elektroniczną na podany w systemie adres e-mail. Osoby, które otrzymają miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich.

Z dniem 15 września br. upłynął ostateczny termin składania w systemie informatycznym deklaracji zakwaterowania lub rezygnacji z przyznanego miejsca. Wszystkie miejsca uzyskane w wyniku rezygnacji zostaną udostępnione zainteresowanym w ramach wolnej sprzedaży.

Uwaga! Liczba wolnych miejsc ograniczona. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich składania.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2013/2014 część 2 letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów AGH została przewidziana w okresie od 1 września do 14 września 2014 r.

Obecni wakacyjni mieszkańcy MS AGH (nie dotyczy mieszkańców DS-12 Promyk) zainteresowani zakwaterowaniem w czasie sesji mogą kontynuować zakwaterowanie w aktualnie zamieszkałych domach studenckich do końca sesji.

Obecni mieszkańcy DS-12 Promyk, posiadający rezerwację miejsca w pokoju na rok akademicki 2014/2015 w DS-12 Promyk lub DS-13 Straszny Dwór, mogą kontynuować zakwaterowanie w DS-12. Pozostali mieszkańcy DS-12 powinni przekwaterować się do innego DS wyznaczonego do kwaterowania na sesję, najpóźniej do dnia 05.09 (piątek).

Studenci nie będący mieszkańcami MS, zainteresowani zakwaterowaniem w MS w okresie sesji, powinni się zarejestrować i złożyć w systemie informatycznym (https://akademik.agh.edu.pl/) wniosek sesyjny o przyznanie miejsca w DS.

Decyzje w sprawie przyznania miejsca będą na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

Uprzejmie informujemy, że kwaterowanie studentów na część 2 letniej sesji egzaminacyjnej odbędzie się wg poniższego podziału:

 • studenci, którzy planują krótkie pobyty (najdalej do czwartku 04.09) powinny zgłaszać się do wakacyjnych dyżurnych domów studenckich: DS-10 Hajduczek, DS-11 Bonus oraz DS-14 Kapitol.

 • studenci posiadający rezerwacje w DS Alfa będą kwaterowani w akademiku po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem DS i deklaracją pobytu na rok akademicki,

 • pozostałe osoby będą kwaterowane w n/w domach studenckich:

  • DS-4 Filutek – kwaterowanie od dnia 31.08 (niedziela),
  • DS-8 Stokrotka – kwaterowanie od dnia 01.09 (poniedziałek),
  • DS-3 Akropol – kwaterowanie od dnia 01.09 (poniedziałek).

Osoby podejmujące zakwaterowanie prosimy o zgłaszanie się do ww. domów studenckich w godzinach pracy administracji z ważną legitymacją studencką.

Kwaterowanie studentów na sesję egzaminacyjną odbywa się w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze.

Przypominamy, że przy zakwaterowaniu wymagane są:

 • ważna legitymacja studencka
 • zdjęcie

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2014/2015.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/
Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów.

Zgodnie z harmonogramem przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów AGH, składanie w dziekanatach:

 • podpisanych wniosków (wydrukowanych przy użyciu systemu informatycznego),
 • dokumentów potwierdzających dochód za rok 2013 (lub inne istotne okoliczności)

będzie możliwe od 26 maja 2014 r. (poniedziałek).

Ostateczny termin składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków i kompletu wymaganych dokumentów mija z dniem 13 czerwca 2014r. (piątek).

Biorąc pod uwagę długotrwałą procedurę wydawania przez właściwe urzędy dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca, prosimy o odpowiednie zaplanowanie terminów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 26 maja 2014 r. Jednocześnie informujemy, że w mijającym roku akademickim wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.

Administracja MS informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości wykupienia miejsca w ramach wolnej sprzedaży.

 1. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w MS powinny się zarejestrować i złożyć elektroniczny wniosek w systemie informatycznym, który jest dostępny pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

 2. Po złożeniu elektronicznego wniosku należy (przed zakwaterowaniem) zgłosić się do sekretariatu MS w celu przydziału konkretnego akademika.

Uwaga! Ilość wolnych miejsc ograniczona.

Administracja MS informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości wykupienia miejsca w ramach wolnej sprzedaży.

 1. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w MS powinny się zarejestrować i złożyć elektroniczny wniosek w systemie informatycznym, który jest dostępny pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

 2. Po złożeniu elektronicznego wniosku należy (przed zakwaterowaniem) zgłosić się do sekretariatu MS w celu przydziału konkretnego akademika

Uwaga! Ilość wolnych miejsc ograniczona.

Administracja MS informuje o rozpoczęciu rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży złożonych przez studentów innych Uczelni.

 1. Wszystkie wnioski studentów UP, UEk, UJ które zostały złożone w systemie informatycznym do dnia 03.10.2013 r. godz. 11:00, zostały rozpatrzone pozytywnie.

 2. Pozostałe wnioski studentów innych Uczelni będą rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadania wolnych miejsc.

Osoby, które otrzymały drogą elektroniczną (e-mail) informację o przyznaniu miejsca w DS w ramach wolnej sprzedaży powinny przed zakwaterowaniem zgłosić się do sekretariatu MS w poniższych terminach w celu przydziału konkretnego akademika:

 • 03.10. (czwartek) – godz. 9.00 – 13.00
 • 04.10. (piątek) – godz. 09.00 – 12.00

Osoby, które otrzymały miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich

Uwaga! Przed kwaterowaniem należy zapoznać się z zasadami kwaterowania studentów w Miasteczku Studenckim AGH w roku akademickim 2013/2014. Zasady są dostępne na stronie MS AGH w dziale dokumenty.

Administracja MS informuje o rozpoczęciu kwaterowania w ramach wolnej sprzedaży miejsc.

 1. Wszystkie wnioski studentów AGH, które zostały złożone w systemie informatycznym do dnia 03.10.2013 r. godz. 11:00, zostały rozpatrzone pozytywnie.

 2. W związku z niewykorzystaniem miejsc limitowych przyznanych przez AGH dla studentów UJ, UP, UEk oraz UR, wnioski złożone w systemie informatycznym przez studentów ww. uczelni zostaną rozpatrzone po zakończeniu procedury przyznawania miejsc w akademikach MS AGH przez ich macierzyste uczelnie, najpóźniej do dnia 08.10.2013 r.

Osoby, które otrzymały drogą elektroniczną (e-mail) informację o przyznaniu miejsca w DS w ramach wolnej sprzedaży powinny przed zakwaterowaniem zgłosić się do sekretariatu MS w poniższych terminach w celu przydziału konkretnego akademika:

 • 02.10. (środa) – godz. 10.00 – 14.00
 • 03.10. (czwartek) – godz. 9.00 – 13.00
 • 04.10. (piątek) – godz. 09.00 – 12.00

Osoby, które otrzymały miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich.

Uwaga! Przed kwaterowaniem należy zapoznać się z zasadami kwaterowania studentów w Miasteczku Studenckim AGH w roku akademickim 2013/2014. Zasady są dostępne na stronie MS AGH w dziale dokumenty.

Szczegółowe informacje dotyczące przydzielonego akademika dla studentów AGH są dostępne w systemie centralnego rozdziału miejsc oraz zostały wysłane mailem do zainteresowanych. Informacje dla studentów innych Uczelni dostępne będą po przesłaniu przez macierzyste Uczelnie w dniu 23.09.2013 r. wykazów studentów, którym przydzielono miejsce.

W celu zakwaterowania należy zgłosić się do przydzielonego akademika z ważną legitymacją studencką (nie dotyczy studentów 1 roku studiów), dowodem osobistym, książeczką wojskową (dotyczy mężczyzn) oraz zdjęciem (format 3,5 x 4,5 cm) do karty mieszkańca.

Przydział miejsc do domów studenckich dla osób, które nie posiadają rezerwacji został dokonany zgodnie z tabelami dla studentów AGH oraz innych Uczelni.

Wybór pokoju dla osób, które nie posiadają rezerwacji będzie możliwy wyłącznie w momencie kwaterowania. W uzasadnionych przypadkach po blokadzie kwaterowania (01.10.2013 r.) będzie możliwe przekwaterowanie do innego domu studenckiego.

Uwaga! Przed kwaterowaniem należy zapoznać się z zasadami kwaterowania studentów w Miasteczku Studenckim AGH w roku akademickim 2013/2014. Zasady są dostępne na stronie MS AGH w dziale dokumenty.