Przejdź do dokumentu

Drodzy Studenci AGH, Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego AGH!

W związku z organizowanymi w tym roku Igrzyskami Europejskimi Kraków – Małopolska 2023, znacząca część Miasteczka Studenckiego AGH została wytypowana przez Organizatorów na teren Wioski Zawodniczej. W tym czasie będą tu mieszkać sportowcy biorący udział w zawodach oraz członkowie ich ekip.

Igrzyska Europejskie odbędą się w terminie od 21 czerwca do 2 lipca, ale sama Wioska Zawodnicza będzie przygotowywana już od pierwszych dni czerwca, a jej zamknięcie planuje się na dzień 5 lipca br.

Niestety obecność ponad 3 tysięcy uczestników Igrzysk na przełomie czerwca i lipca br. będzie związana z licznymi utrudnieniami dla Mieszkańców MS AGH.

Termin organizacji Igrzysk Europejskich zobligował Władze Uczelni do dostosowania tegorocznej organizacji roku akademickiego w AGH, w związku z tym zajęcia stacjonarne prowadzone będą do dnia 4 czerwca. Po tym czasie nastąpi tygodniowa przerwa, która w MS zostanie wykorzystana na przygotowanie akademików dla celów Igrzysk Europejskich.

Szczegółowe informacje na temat organizacji roku akademickiego dostępne są na stronie https://www.agh.edu.pl/studenci/harmonogram-roku-akademickiego/

Studenci AGH mieszkający w MS AGH powinni opuścić zajmowane pokoje najpóźniej do dnia 7 czerwca, z wyjątkiem tych, którzy otrzymają możliwość pozostania na czas Igrzysk w obecnie zamieszkałym dyżurnym akademiku. Studenci innych uczelni oraz osoby bez statusu studenta AGH zobowiązani są do wykwaterowania z MS AGH najpóźniej do dnia 31 maja.

W trakcie funkcjonowania Wioski Zawodniczej, do wyłącznej dyspozycji studentów AGH uczelnia przygotowała 5 domów dyżurnych. Będą to:
• DS3 Akropol,
• DS7 Zaścianek,
• DS8 Stokrotka,
• DS14 Kapitol,
• DS Alfa.

Większość miejsc oferowanych dla studentów AGH to miejsca w standardzie podstawowym (pokoje 2- i 3-osobowe, z łóżkami piętrowymi, połączone w 10-osobowe składy ze wspólną łazienką). Z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę miejsc w stosunku do liczby studentów AGH aktualnie mieszkających w akademikach, nie przewiduje się możliwości wnioskowania o dodatkowe miejsce w celu samodzielnego zakwaterowania w pokoju.

Z uwagi na ogrodzony teren Wioski Zawodniczej, bez możliwości wstępu osób postronnych, obejmujący całość ulic Rostafińskiego i Budryka oraz część ul. Tokarskiego od strony Basenu AGH oraz nowej Hali Sportowej AGH, dla mieszkańców domów dyżurnych zostaną udostępnione jedynie miejsca parkingowe w rejonie DS3 Akropol, DS18 Odyseja i DS19 Apollo.

Dodatkowo organizator Igrzysk Europejskich zapowiada utrudnienia w ruchu drogowym
w okolicy MS AGH (m.in. zamknięcie ul. Reymonta na odcinku od ul. Miechowskiej do ul. Piastowskiej, z wyłączeniem wszystkich miejsc parkingowych na tym odcinku).

Do ścisłego terenu Wioski Zawodniczej zostaną włączone m.in. kluby studenckie, lokale handlowo-usługowe oraz gastronomiczne zlokalizowane w akademikach, w których zamieszkają sportowcy, bez możliwości dostępu osób z zewnątrz.

W celu optymalnego przygotowania Miasteczka Studenckiego, w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023, została przygotowana specjalna procedura dla Studentów AGH.

 1. Na czas Igrzysk Europejskich oraz bezpośrednio przed ich rozpoczęciem (8 czerwca - 5 lipca 2023 r.) o miejsce w jednym z udostępnionych domów studenckich MS AGH będą mogli wnioskować wyłącznie studenci AGH, zakwaterowani w Miasteczku Studenckim.

 2. Elektroniczne wnioski “Igrzyska Europejskie 2023 – zakwaterowanie w MS” dostępne będą w systemie informatycznym pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/ w terminie od 21 lutego do 1 marca br.

 3. Każdy student AGH, mieszkaniec MS powinien wypełnić wniosek o przyznanie miejsca lub oznaczyć w systemie rezygnację z wnioskowania o miejsce na czas Igrzysk i tym samym wyrazić chęć skorzystania z przysługującej z tego tytułu zniżki, która zostanie zastosowana do należności za zakwaterowanie.

 4. Studenci AGH nieposiadający obywatelstwa polskiego, osoby z niepełnosprawnością,
  a także studenci roku dyplomowego, będą mieli pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca. Kryteria rozpatrywania wniosków zostaną podane do Państwa wiadomości po zakończeniu przyjmowania elektronicznych wniosków oraz dokonaniu ich analizy.

 5. Decyzje w sprawie złożonych wniosków zostaną przesłane drogą elektroniczną na podany w systemie adres e-mail w terminie od 15 do 19 marca 2023 r. Wnioski zostaną przeanalizowane oraz rozpatrzone przez członków komisji powołanej w tym celu przez Prorektora AGH ds. Studenckich z udziałem przedstawicieli URSS AGH.

 6. Studenci AGH, którzy otrzymają miejsce w DS na czas Igrzysk Europejskich, zainteresowani otrzymaniem miejsca dla małżonka lub dziecka, powinni skontaktować się, drogą mailową, z Działem Domów Studenckich pod adresem dds@ms.agh.edu.pl w terminie do 31 marca 2023 r.

 7. Studenci, którzy nie zamierzają ubiegać się o miejsce w MS na czas trwania Igrzysk, powinni oznaczyć fakt rezygnacji w systemie centralnego rozdziału miejsc, w zakładce “Wnioski”, również we wskazanym terminie od 21 lutego do 1 marca br.

 8. Studenci AGH, którzy zgłoszą rezygnację z wnioskowania o miejsce w DS na czas Igrzysk Europejskich w wymaganym terminie, zostaną objęci specjalną bonifikatą oraz możliwością bezpłatnego zakwaterowania na czas letniej sesji egzaminacyjnej w terminie od 6 do 16 lipca. Osoby te otrzymają zniżkę za zakwaterowanie w maju w wysokości do 300 zł. Zakwaterowanie na czas sesji zostanie zrealizowane w domu studenckim w standardzie komfort lub komfort+.

 9. Brak oznaczenia rezygnacji z wnioskowania, w wyznaczonym terminie, oznacza brak możliwości skorzystania z profitów opisanych w punkcie 8.

 10. Studenci ubiegający się o miejsce w MS w trakcie Igrzysk Europejskich składając wniosek muszą zaznaczyć termin zakwaterowania jaki ich interesuje oraz podać główny powód ubiegania się o miejsce.

 11. Studenci, którzy złożą wniosek o przyznanie miejsca, a nie otrzymają go, nie będą mieli możliwości skorzystania z profitów, opisanych w punkcie 8.

 12. Studenci, którzy otrzymają miejsce w DS na czas Igrzysk Europejskich będą mogli zrezygnować z przyznanego miejsca, oznaczając ten fakt w systemie informatycznym w terminie do 31 maja 2023.

 13. Elektroniczny wniosek „Igrzyska Europejskie 2023 – zakwaterowanie w MS” oraz oznaczenie rezygnacji z wnioskowania dostępne będą wyłącznie dla mieszkańców MS, którzy:

  a. posiadają status studenta AGH
  b. nie znajdują się na liście dyscyplinarnej MS AGH
  c. nie naruszyli postanowień Regulaminu Mieszkańców Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie oraz zapisów e-oświadczenia
  d. nie zalegają z należnościami wobec MS AGH.

 14. Zakwaterowanie w MS AGH w trakcie Igrzysk Europejskich będzie możliwe wyłącznie dla studentów AGH, którzy otrzymali miejsce w ww. terminie oraz w momencie kwaterowania (czerwiec 2023) nadal będą posiadali status studenta AGH. Utrata statusu studenta AGH przez osoby, które otrzymały miejsce jest jednoznaczna z anulowaniem przydziału.

 15. W trakcie trwania Igrzysk możliwe będzie korzystanie z noclegów u mieszkańców zakwaterowanych w domach dyżurnych.

Informacje dotyczące zakwaterowania w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej oraz wakacji.

 1. Studenci AGH, którzy będą chcieli ubiegać się o miejsce w MS na czas letniej sesji egzaminacyjnej oraz na wakacje będą mogli złożyć dedykowany wniosek w późniejszym terminie, który zostanie podany w stosownym komunikacie.

 2. Miejsca na czas sesji dla studentów AGH są gwarantowane.

Administracja MS dołoży wszelkich starań, w celu sprawnego przeprowadzenia całej akcji, aby zminimalizować ewentualne niedogodności z jakimi możecie się Państwo spotkać w czerwcu br.

Prorektor AGH ds. Studenckich - prof. dr hab. inż. Rafał Dańko
Dyrektor MS AGH – mgr inż. Radosław Serwicki