Przejdź do dokumentu

Zasady kwaterowania studentów innych Uczelni w roku akademickim 2022/2023

 1. Miejsca dla studentów przyznawane są przez ich macierzyste Uczelnie za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego MS AGH.

 2. Pracownik Uczelni może przyznać miejsce wyłącznie studentom, którzy dokonali wcześniej rejestracji w systemie centralnego rozdziału miejsc (CRM).

 3. Zakwaterowanie w domu studenckim możliwe będzie wyłącznie po złożeniu, w systemie informatycznym CRM, deklaracji zakwaterowania. Termin dokonania deklaracji podany jest w decyzji w sprawie przyznania miejsca, przesyłanej drogą elektroniczną.

 4. Informacje o przydziale do konkretnego domu studenckiego dostępne są w systemie CRM niezwłocznie po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji w sprawie przyznania miejsca.

 5. Rezerwacje miejsc dokonane przez studentów zgodnie z „Zasadami rezerwacji miejsc w Domach Studenckich MS AGH na rok akademicki 2022/2023” zachowują ważność do dnia blokady kwaterowania (3.10.2022 r., godz. 12:00) pod warunkiem otrzymania miejsca w terminie do dnia 20.09.2022 r. 

 6. Zakwaterowanie w domu studenckim możliwe będzie po wcześniejszym zgłoszeniu, w systemie centralnego rozdziału miejsc, dnia oraz przewidywanej godziny kwaterowania. Obowiązek zgłoszenia konkretnego terminu kwaterowania wynika z chęci ograniczenia  liczby oczekujących na zakwaterowanie osób, a tym samym pozwoli na przeprowadzenie akcji kwaterowania w komfortowych warunkach.  

 7. Kwaterowanie studentów innych Uczelni przebiegać będzie wg poniższego harmonogramu:

  • 26.09 (poniedziałek) – godz. 9:00 – 17:00
  • 27.09 (wtorek) – godz. 8:00 – 16:00
  • 28.09 (środa) – godz. 9:00 – 17:00
  • 29.09 (czwartek) – godz. 8:00 – 17:00
  • 30.09 (piątek) – godz. 8:00 – 16:00
  • 1.10 (sobota) – przerwa w kwaterowaniu
  • 2.10 (niedziela) – godz. 12:00 – 19:00
  • 3.10 (poniedzialek) – godz. 8:00 – 12:00

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie przez recepcję akademika poza wyżej wyznaczonymi godzinami kwaterowania. 

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego, w Miasteczku Studenckim zaleca się dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

 1. W dniu 3.10 (poniedziałek) o godz. 12:00 nastąpi blokada kwaterowania (tracą ważność przydziały miejsc studentów innych Uczelni, którzy nie podjęli zakwaterowania). W dniu blokady nie traci miejsca student, który zadeklarował w systemie CRM późniejsze zakwaterowanie. Przerwa w kwaterowaniu potrwa do 4.10 (wtorek) do godz. 12:00.

 2. Elektroniczne wnioski o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży można będzie składać w systemie informatycznym CRM od dnia 9.09.2022 r.

Wnioski złożone:
- do dnia 2.10 - rozpatrzone zostaną najpóźniej w dniu blokady kwaterowania (3.10),
- po dniu 2.10 – rozpatrywane będą sukcesywnie przez cały rok akademicki, w miarę dostępności wolnych miejsc.

 1. Kwaterowanie w ramach wolnej sprzedaży miejsc odbywa się według harmonogramu otrzymanego w decyzji o przyznaniu miejsca, przesłanej drogą elektroniczną. W przypadku osób, które otrzymały miejsce w dniu 3.10 zakwaterowanie możliwe będzie w dniach:

  • 4.10 (wtorek) – godz. 12:00 – 17:00
  • począwszy od 5.10 (środa) – w dni robocze, w godz. 8:00 – 15:00

  Osoby, które otrzymają miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich.

 2. W celu zakwaterowania należy zgłosić się osobiście do przydzielonego akademika z  legitymacją studencką (nie dotyczy studentów 1 roku studiów), dowodem osobistym oraz zdjęciem (format 3,5 x 4,5 cm) do karty mieszkańca. W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.

 3. Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie kwaterowania są traktowane priorytetowo. Mogą dotyczyć między innymi możliwości podjechania jak najbliżej domu studenckiego. Pełna informacja dla osób z niepełnosprawnościami dotycząca domów studenckich przedstawiona jest na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

Uwaga: Administracja Miasteczka Studenckiego AGH informuje, iż ze względu na trwający w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego, powyższe zasady mogą ulec zmianie. W przypadku jakichkolwiek zmian, zostaną one niezwłocznie opublikowane na stronie https://akademik.agh.edu.pl/