Przejdź do dokumentu

Zasady kwaterowania studentów innych Uczelni w roku akademickim 2023/2024

 1. Miejsca dla studentów przyznawane są przez ich macierzyste Uczelnie za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego MS AGH.

 2. Pracownik Uczelni może przyznać miejsce wyłącznie studentom, którzy dokonali wcześniej rejestracji w systemie centralnego rozdziału miejsc (CRM).

 3. Zakwaterowanie w domu studenckim możliwe będzie wyłącznie po złożeniu, w systemie informatycznym CRM, deklaracji zakwaterowania. Termin dokonania deklaracji podany jest w decyzji w sprawie przyznania miejsca, przesyłanej drogą elektroniczną.

 4. Informacje o przydziale do konkretnego domu studenckiego dostępne będą w systemie po 16.09.2023 r. 

 5. Rezerwacje miejsc dokonane przez studentów zgodnie z „Zasadami rezerwacji miejsc w Domach Studenckich MS AGH na rok akademicki 2023/2024” zachowują ważność do dnia blokady kwaterowania (2.10.2023 r., godz. 12:00) pod warunkiem otrzymania miejsca w terminie do dnia 20.09.2023 r. 

 6. Zakwaterowanie w domu studenckim możliwe będzie po wcześniejszym zgłoszeniu, w systemie centralnego rozdziału miejsc, dnia oraz przewidywanej godziny kwaterowania. Obowiązek zgłoszenia konkretnego terminu kwaterowania wynika z chęci ograniczenia  liczby oczekujących na zakwaterowanie osób, a tym samym pozwoli na przeprowadzenie akcji kwaterowania w komfortowych warunkach.  Aktualni mieszkańcy DS nie dokonują zgłoszenia, przekwaterowują się zgodnie z harmonogramem.

 7. Kwaterowanie studentów innych Uczelni przebiegać będzie wg poniższego harmonogramu:

  • 25.09 (poniedziałek) – godz. 9:00 – 17:00
  • 26.09 (wtorek) – godz. 8:00 – 16:00
  • 27.09 (środa) – godz. 9:00 – 17:00
  • 28.09 (czwartek) – godz. 8:00 – 17:00
  • 29.09 (piątek) – godz. 8:00 – 16:00
  • 30.09 (sobota) – przerwa w kwaterowaniu
  • 1.10 (niedziela) – godz. 12:00 – 19:00
  • 2.10 (poniedzialek) – godz. 8:00 – 12:00

  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie przez recepcję akademika poza wyżej wyznaczonymi godzinami kwaterowania. 

 8. W dniu 2.10 (poniedziałek) o godz. 12:00 nastąpi blokada kwaterowania (tracą ważność przydziały miejsc studentów innych Uczelni, którzy nie podjęli zakwaterowania). W dniu blokady nie traci miejsca student, który zadeklarował w systemie CRM późniejsze zakwaterowanie. Przerwa w kwaterowaniu potrwa do 3.10 (wtorek) do godz. 12:00.

 9. Elektroniczne wnioski o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży można będzie składać w systemie informatycznym CRM od dnia 15.09.2023 r.

  Wnioski złożone:

  • do dnia 1.10 - rozpatrzone zostaną najpóźniej w dniu blokady kwaterowania (2.10),
  • po dniu 1.10 – rozpatrywane będą sukcesywnie przez cały rok akademicki, w miarę dostępności wolnych miejsc.
 10. Kwaterowanie w ramach wolnej sprzedaży miejsc odbywa się według harmonogramu otrzymanego w decyzji o przyznaniu miejsca, przesłanej drogą elektroniczną. 
  W przypadku osób, które otrzymają miejsce w dniu 2.10 zakwaterowanie będzie możliwe w dniach: 

  • 3.10 (wtorek) – godz. 12:00 – 17:00 
  • począwszy od 4.10 (środa) – w dni robocze, w godz. 8:00 – 15:00
   Osoby, które otrzymają miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich.
 11. W celu zakwaterowania należy zgłosić się osobiście do przydzielonego akademika z  legitymacją studencką (nie dotyczy studentów 1 roku studiów), dowodem osobistym oraz zdjęciem (format 3,5 x 4,5 cm) do karty mieszkańca. W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.

 12. Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie kwaterowania są traktowane priorytetowo. Mogą dotyczyć między innymi możliwości podjechania jak najbliżej domu studenckiego. Pełna informacja dla osób z niepełnosprawnościami dotycząca domów studenckich przedstawiona jest na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

Uwaga: Administracja Miasteczka Studenckiego AGH informuje, że powyższe zasady mogą ulec zmianie. W przypadku jakichkolwiek zmian, zostaną one niezwłocznie opublikowane na stronie https://akademik.agh.edu.pl/