News

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2014/2015 część 2 letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów AGH została przewidziana w okresie od 1 września do 15 września 2015 r.

Obecni wakacyjni mieszkańcy MS AGH zainteresowani zakwaterowaniem w czasie sesji mogą kontynuować zakwaterowanie w aktualnie zamieszkałych domach studenckich do końca sesji.

Studenci AGH nie będący mieszkańcami MS, zainteresowani zakwaterowaniem w MS w okresie sesji, którzy do tej pory nie złożyli wniosków wakacyjnych, powinni się zarejestrować i złożyć w systemie informatycznym (https://akademik.agh.edu.pl/) wniosek wakacyjny o przyznanie miejsca w DS.

W momencie składania wniosku studenci mogą zasugerować akademik (spośród wymienionych na liście), w którym chcieliby zostać zakwaterowani na czas sesji, o ile posiada jeszcze wolne miejsca.

Do kwaterowania na sesję egzaminacyjną przewidziane są niżej wymienione domy studenckie:

 • DS-3 Akropol– kwaterowanie od 31 dnia sierpnia (poniedziałek)
 • DS-6 Bratek
 • DS-10 Hajduczek
 • DS-14 Kapitol
 • DS-15 Maraton
 • DS Alfa – dla studentów posiadających rezerwację w DS Alfa, którzy złożyli deklarację pobytu na rok akademicki.

Decyzje w sprawie przyznania miejsca będą na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

Osoby podejmujące zakwaterowanie prosimy o zgłaszanie się do wybranych domów studenckich w godzinach pracy administracji z ważną legitymacją studencką oraz zdjęciem do karty mieszkańca.

Kwaterowanie studentów na sesję egzaminacyjną odbywa się w godzinach od 9:00 do 15:00 w dni robocze. Wszystkich zakwaterowanych obowiązuje Ramowy Regulamin Mieszkańca MS AGH. W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.

TRANSLATE

Rezerwacje pokoi

Studentów AGH, którzy dostali się na 1 rok studiów I stopnia, zachęcamy do dokonywania rezerwacji pokoi w systemie https://akademik.agh.edu.pl

Cały pokój trzyosobowy może zostać zarezerwowany wyłącznie przez trzy osoby chcące zamieszkać razem. Rezerwacja jest możliwa gdy wszyscy zainteresowani:

 • są tej samej płci
 • otrzymali miejsce w akademiku
 • będą na 1 roku 1 stopnia studiów stacjonarnych
 • nie mają innej rezerwacji
 • dokonały deklaracji zakwaterowania

Do dokonania rezerwacji niezbędne są osobiste kody autoryzacyjne, podane w zakładce "Profil".

Pojedyncze osoby mogą dokonać rezerwacji na zasadzie dopełnienia pokoi (w których rezerwacje mają już dwie osoby), lub złożyć sugestię, do którego akademika chcą trafić.

Osobom, które nie dokonają rezerwacji ani sugestii, konkretny akademik zostanie przydzielony (odgórnie) w połowie września, a konkretny pokój w momencie kwaterowania.

Uprzejmie informujemy, że osoby przyjęte w lipcu na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w ramach rekrutacji uzupełniającej, będą mogły starać się o przyznanie miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH we wrześniu - zgodnie z harmonogramem przyznawania miejsc:

 • 29 sierpnia (sobota) - rozpoczęcie przyjmowania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym, dostępnym pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/
 • 1 września (wtorek) – rozpoczęcie składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków wraz z kompletem dokumentów
 • 4 września (piątek) – ostateczny termin składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków wraz z kompletem dokumentów

Biorąc pod uwagę długotrwałą procedurę wydawania przez właściwe urzędy dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca, prosimy o odpowiednie zaplanowanie terminów. W sierpniu Uczelnia funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzanie dni i godzin otwarcia dziekanatów!

Drodzy studenci pierwszego roku,
Gorąco zachęcamy do składania wniosków w pierwszych dniach września – czeka na Was bardzo duża pula miejsc, dedykowana specjalnie dla nowo przyjętych studentów AGH!

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

Drogie Studentki i Studenci AGH,

Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH na rok akademicki 2015/2016 dla studentów AGH przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia.

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów.

Zgodnie z harmonogramem przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów AGH, składanie w dziekanatach:

 • podpisanych wniosków (wydrukowanych przy użyciu systemu informatycznego),
 • dokumentów potwierdzających dochód za rok 2014 (lub inne istotne okoliczności).

jest możliwe od 9 lipca 2015 r. (czwartek).

Ostateczny termin składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków i kompletu wymaganych dokumentów mija z dniem 24 lipca 2015 r. (piątek).

Biorąc pod uwagę długotrwałą procedurę wydawania przez właściwe urzędy dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca prosimy o odpowiednie zaplanowanie terminów.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

TRANSLATE

Wakacje

Wszystkich zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w okresie wakacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zasadach kwaterowania, które są dostępne na stronie internetowej MS AGH w zakładce w zakładce "Dokumenty do pobrania”.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego,
Studentki i Studenci AGH,

przypominamy po raz kolejny, że:

 • 11 czerwca (czwartek) mija ostateczny termin składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym.

 • 12 czerwca (piątek) mija ostateczny termin składania w dziekanatach wydrukowanych wniosków i kompletu wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

Drogie Studentki i Studenci AGH,

Z myślą o studentach, którzy w poprzednim roku akademickim (2014/2015) złożyli w dziekanatach komplet dokumentów za rok 2013 wymaganych do otrzymania miejsca w domu studenckim, informujemy o uproszczeniu procedury składania wniosków.

Uproszczenie dotyczy wyłącznie osób, które mają w systemie https://akademik.agh.edu.pl wprowadzony dochód za rok 2013, są obecnie studentami AGH oraz składały wniosek w poprzednim roku. Zmiana polega na tym, że takie osoby zainteresowane otrzymaniem miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2015/2016 składają jedynie elektroniczny wniosek w systemie CRM – bez konieczności drukowania i składania wniosku w dziekanatach.

Dopuszcza się obliczanie dochodu na podstawie danych za rok 2014 (na wniosek studenta). W takim przypadku zgodnie z dotychczasowymi zasadami wymagane jest złożenie w dziekanacie wydrukowanego wniosku i kompletu wymaganych dokumentów.

Informacja o roku za który obliczono ostatni dochód jest dostępna w systemie w zakładce wnioski.

Składanie elektronicznych wniosków jest już dostępne.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH

Poznaj akademiki w największym kampusie studenckim w Polsce. Kraków i jego słynne Miasteczko Studenckie czekają na Ciebie!

Administracja MS AGH zaprasza do składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku w ramach wolnej sprzedaży.

 1. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem na Miasteczku Studenckim AGH powinny zarejestrować się i złożyć elektroniczny wniosek w systemie informatycznym, dostępnym pod adresem https://akademik.agh.edu.pl

 2. Po otrzymaniu miejsca (przed zakwaterowaniem) należy zgłosić się do Sekretariatu MS AGH w celu przydziału konkretnego akademika.

Uwaga! Ilość wolnych miejsc ograniczona.

Administracja MS informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości ubiegania się o przydział miejsca w ramach wolnej sprzedaży.

Elektroniczne wnioski o przyznanie miejsca w ramach wolnej sprzedaży można składać w systemie centralnego rozdziału miejsc od dnia 17.09.2014 r.

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się najpóźniej po blokadzie kwaterowania, która nastąpi w dniu 01.10.2014 r. o godzinie 12:00.

Decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim w ramach wolnej sprzedaży zostaną dostarczone zainteresowanym drogą elektroniczną na podany w systemie adres e-mail. Osoby, które otrzymają miejsca w ramach wolnej sprzedaży będą kwaterowane wyłącznie na pozostałe wolne miejsca w domach studenckich.

Z dniem 15 września br. upłynął ostateczny termin składania w systemie informatycznym deklaracji zakwaterowania lub rezygnacji z przyznanego miejsca. Wszystkie miejsca uzyskane w wyniku rezygnacji zostaną udostępnione zainteresowanym w ramach wolnej sprzedaży.

Uwaga! Liczba wolnych miejsc ograniczona. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich składania.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2013/2014 część 2 letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów AGH została przewidziana w okresie od 1 września do 14 września 2014 r.

Obecni wakacyjni mieszkańcy MS AGH (nie dotyczy mieszkańców DS-12 Promyk) zainteresowani zakwaterowaniem w czasie sesji mogą kontynuować zakwaterowanie w aktualnie zamieszkałych domach studenckich do końca sesji.

Obecni mieszkańcy DS-12 Promyk, posiadający rezerwację miejsca w pokoju na rok akademicki 2014/2015 w DS-12 Promyk lub DS-13 Straszny Dwór, mogą kontynuować zakwaterowanie w DS-12. Pozostali mieszkańcy DS-12 powinni przekwaterować się do innego DS wyznaczonego do kwaterowania na sesję, najpóźniej do dnia 05.09 (piątek).

Studenci nie będący mieszkańcami MS, zainteresowani zakwaterowaniem w MS w okresie sesji, powinni się zarejestrować i złożyć w systemie informatycznym (https://akademik.agh.edu.pl/) wniosek sesyjny o przyznanie miejsca w DS.

Decyzje w sprawie przyznania miejsca będą na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

Uprzejmie informujemy, że kwaterowanie studentów na część 2 letniej sesji egzaminacyjnej odbędzie się wg poniższego podziału:

 • studenci, którzy planują krótkie pobyty (najdalej do czwartku 04.09) powinny zgłaszać się do wakacyjnych dyżurnych domów studenckich: DS-10 Hajduczek, DS-11 Bonus oraz DS-14 Kapitol.

 • studenci posiadający rezerwacje w DS Alfa będą kwaterowani w akademiku po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem DS i deklaracją pobytu na rok akademicki,

 • pozostałe osoby będą kwaterowane w n/w domach studenckich:

  • DS-4 Filutek – kwaterowanie od dnia 31.08 (niedziela),
  • DS-8 Stokrotka – kwaterowanie od dnia 01.09 (poniedziałek),
  • DS-3 Akropol – kwaterowanie od dnia 01.09 (poniedziałek).

Osoby podejmujące zakwaterowanie prosimy o zgłaszanie się do ww. domów studenckich w godzinach pracy administracji z ważną legitymacją studencką.

Kwaterowanie studentów na sesję egzaminacyjną odbywa się w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze.

Przypominamy, że przy zakwaterowaniu wymagane są:

 • ważna legitymacja studencka
 • zdjęcie